StaticPageTitle

SANKO ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ

BİRİNCİ bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönerge, SANKO Üniversitesi mensupları tarafından üretilen akademik ve bilimsel çalışmaların, SANKO Üniversitesi Açık Erişim Sisteminde arşivlenerek hizmete sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenler. YÖnergenin amaçları;

 1. Açık Arşivler Girişimi üst Veri Harmanlama Protokolü standartlarına uygun bir açık erişim sisteminin kurulması,
 2. Yükseköğretim Kurulu bünyesinde kurulan Ulusal Akademik Arşiv Sistemi açık erişim standartlarına uygun veri girişi sağlanması,
 3. SANKO Üniversitesi bünyesinde üretilen akademik çalışmaların açık erişim standartlarına uygun olarak derlenerek arşivlenmesi ve uzun dönemde korunarak bilgiye ulaşımın güvence altına alınması,

ç) Araştırıcıların Açık Erişim Sisteminde yer alan bilimsel çalışmalarının daha yaygın kullanılmasıyla daha çok atıf almalarında yönlendirici olması,

 1. SANKO Üniversitesi mensupları tarafından yurt içinde ve yurt dışında yayınlanan bilimsel çalışmalarıyla her türlü bilimsel etkinliklere yaptıkları katkılardan evrensel düzeyde haberdar olunmasını sağlayarak SANKO Üniversitesinin gerçek bilimsel performansının yansıtılması,
 2. SANKO Üniversitesi akademisyenlerinin daha önce yayımlanmamış, ancak bilimsel içerikte olduğu düşünülen konferans ve ders notu gibi bilimsel etkinliklerinin elektronik ortamda yayımlanmasına olanak tanınması,
 3. SANKO Üniversitesi akademisyenlerinin bilimsel yayın yapmaya Özendirilmesi,
 4. Bilimsel araştırma ve yayın teşvik değerlendirmelerinde öncelik sağlanması,

ğ) Uluslararası açık arşiv protokol ve projelerinde SANKO Üniversitesinin katılım ve katkılarının sağlanması ve bu yöndeki çalışmalara Önderlik edilmesi,

 1. Kurum içi atama ve yükseltmeler ile kurum içi diğer değerlendirmelerde dikkate alınan bilimsel çalışmaların SANKO Üniversitesi Açık Erişim Sistemi'nde saklanması, şeklinde belirlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2- (1) SANKO Üniversitesi Açık Erişim Sistemi, SANKO Üniversitesi mensuplarının, üniversitede görev yaptıkları süre içerisinde gerçekleştirdikleri tüm bilimsel çalışmaları kapsar. SANKO Üniversitesi Açık Erişim Sistemi'nin içeriği SANKO Üniversitesi mensupları tarafından üretilen;

 1. Bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleler,
 2. Yayımlanma aşamasında olan makaleler,
 3. Yüksek lisans ve doktora tezleri,

ç) Kongre, Sempozyum gibi toplantılarda yapılan poster, bildiri ve sözlü sunumlar,

 1. Seminer metinleri,
 2. Tamamlanmış proje çalışmaları,
 3. Kitaplar,
 4. Kitap içindeki bölümler, ğ) Ödüllü çalışmalar,

 1. Patent belgeleri, ı) Raporlar,
 2. Açık ders materyalleri,
 3. Afiş, video kaydı Materyallerden oluşur.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 4/c, 12/c ve 42/d maddeleri ve Yüksek öğretim Kurulunun 02.04.2014 tarih ve 19954 sayılı "Yükseköğretim Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası" na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönergede adı geçen;

 1. Açık Erişim: Araştırmacıların bilimsel içerikli çalışmalarının tam metinlerine finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın kamuya açık internet aracılığıyla ücretsiz ve serbest erişim sağlanmasını,
 2. Açık Erişim Sistemi: SANKO Üniversitesi mensupları tarafından üretilen, bilimsel çıktıların dijital ortamda toplandığı, saklandığı, indekslendiği, arşivlendiği ve uzun dönemde korunarak dağıtımının sağlandığı ve Kütüphane Müdürlüğü tarafından yürütülen SANKO Üniversitesi Açık Erişim Sistemini,
 3. Bilimsel çalışma: SANKO Üniversitesi mensuplarının araştırmaları sonucu ortaya çıkan tüm bilimsel çalışmaları,

ç) Ambargo: Akademik çalışmanın çeşitli nedenlerle 12 aya kadar erişime kapalı olmasını,

 1. Arşivleme: Bir SANKO Üniversitesi mensubunun bilimsel katkı sağladığı akademik çalışmasının, SANKO Üniversitesi Açık Erişim Sistemi'nde arşivlenmesini içeren süreci,
 2. Bilgi İşlem Müdürlüğü: SANKO Üniversitesi Bilgi İşlem Müdürlüğünü,
 3. bölüm Başkanlığı: SANKO Üniversitesine bağlı Fakültelerin bünyesinde kurulan bölüm başkanlıklarını,
 4. Enstitü Müdürlüğü: SANKO Üniversitesi bünyesinde kurulan Enstitü Müdürlüklerini,

ğ) Fakülte: SANKO Üniversitesi bünyesinde kurulan Fakülteleri,

 1. İvedi Arşivleme: Akademik bir dergide yayımlanmak için onay almış bir makalenin dijital bir kopyasının ivedilikle açık erişim sisteminde arşivlenmesini ve arşivlenen bu akademik çalışmanın ambargo yoksa hemen, ambargo varsa ambargo süresinden sonra otomatik olarak erişime açılması sürecini,

ı) Kütüphane Müdürlüğü: SANKO Üniversitesi Kütüphane Müdürlüğünü,

 1. Mütevelli Heyeti: SANKO Üniversitesi mütevelli heyetini,
 2. Ön Baskı: Bir makalenin ya da bilimsel çalışmanın yayınlanması amacıyla herhangi bir derginin hakem/editör heyetinin değerlendirmesine sunulmuş ilk versiyonunu,
 3. Son Baskı: Bir makalenin ya da bilimsel çalışmanın hakem/editör heyetinin değerlendirmesinden ve düzenlemesinden geçerek yayınlanmasına karar verilmiş son versiyonunu,
 4. Rektör: SANKO Üniversitesi Rektörünü,
 5. SANKO Üniversitesi Mensubu: SANKO Üniversitesi akademik ve idari personeli ile lisans, yüksek lisans ve doktora Öğrencilerini,
 6. Telif Hakkı: Edebi, bilimsel ve sanatsal alandaki her türlü Özgün yaratının hak sahibi tarafından eserinin kullanımı için diğerlerine izin verme "Özel hakları"dır. Bilgi Merkezi, koleksiyonlarında yer alan bilgi kaynaklarının kopyalanmasını veya kullanılmasını "Telif Hakkı Yasası" doğrultusunda yürütür.

 1. üniversite: SANKO Üniversitesini,

Ö) Yayıncı: Yayımlanmış akademik çalışmaların basıldığı kaynağı, ifade eder.

İKİNCİ bölüm

Yetki ve Sorumluluklar

Açık Erişim Sisteminde Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 5- (1) SANKO Üniversitesi mensuplarının bir akademik yayında yayınlanması kabul edilen bilimsel çalışmalarının hakemden geçmiş şekli, yayın tarihinden daha geç olmamak koşulu ile en geç bir ay içinde SANKO Üniversitesi Açık Erişim Sistemi'nde arşivlenir. Ancak patent başvurusu yapılması düşünülen çalışmalar başvuru gerçekleştikten sonra, patent yayını ile aynı tarihte arşivlenir. Yayınların SANKO Üniversitesi Açık Erişim Sistemi'nde arşivlenmesi yayının yazarı tarafından yapılır.

 • SANKO Üniversitesi mensuplarının birden fazla kurumdan birden fazla yazarın işbirliği ile yaptıkları çalışmalar SANKO Üniversitesi Açık Erişim Sistemi'nde arşivlenir.
 • Birden fazla SANKO Üniversitesi mensubu tarafından gerçekleştirilmiş çok yazarlı çalışmalarda kaynağın arşivleme sorumluluğu başyazara aittir.
 • SANKO Üniversitesi yüksek lisans ve doktora Öğrencileri tezleri kabul edildikten sonra, en geç bir ay içerisinde SANKO Üniversitesi Açık Erişim Sistemi'nde arşivlenir. Ancak patent başvurusu yapılması düşünülen çalışmalar başvuru gerçekleştikten sonra patent yayını ile aynı tarihte arşivlenir.
 • SANKO Üniversitesi mensupları akademik çalışmalarının son sürümlerini, ambargo ve benzeri koşullar nedeniyle sınırlandırılmış veya tamamen engellenmiş olmadığı sürece Açık Erişim Sistemi'nde ücretsiz olarak arşivlenmesini onaylamış sayılırlar.

Açık Erişim / Ambargo Süresi Sonunda Açık Erişim

MADDE 6- (1) Yazarların yayıncılarla yaptıkları anlaşmalar ve arşivleme seçenekleri göz önüne alındığında, çalışmalara erişim, "kamuya açık erişim" ve "ambargo süresi sonunda açık erişim" olmak üzere iki başlıkta uygulanır. Ambargo süresi 12 (oniki) ayı geçmemelidir.

Kütüphane Müdürlüğü

MADDE 7- (1) Kütüphane Müdürlüğü, SANKO Üniversitesi Açık Erişim Sistemi'nin işletilmesi sürecinden sorumludur.

 • Kütüphane Müdürlüğü, SANKO Üniversitesi mensuplarını SANKO Üniversitesi Açık Erişim Sistemi'nden haberdar etmek amacıyla, bilgilendirme kılavuzları hazırlar, gerekli tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yapar ve duyuru çalışmalarını yürütür.
 • Kütüphane Müdürlüğü, SANKO Üniversitesi mensuplarının Açık Erişim Sistemi'ne aktardıkları bilimsel çalışmalarının üst verilerini "Açık Arşivler Girişimi üst Veri Harmanlama Protokolü" standartlarına göre kontrol Gerekli durumlarda düzeltme için SANKO Üniversitesi mensuplarıyla birlikte çalışılır.
 • Tam metin yayınlar Açık Erişim Sisteminde yer almadan önce tüm telif izinleri Kütüphane Müdürlüğü tarafından SHERPA/Romeo veri tabanından kontrol SHERPA/Romeo telif hakları veri tabanı (http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php) bilimsel dergilerin telif haklarıyla ilgili bilgi veren en kapsamlı platformdur
 • Yıl İçerisinde öğretim elemanlarının teslim ettikleri bilimsel çalışmalar ile eğitim öğretim yılı sonunda verilen faaliyet raporları karşılaştırılarak kontrol
 • Yıllık performans değerlendirme raporları tamamlanmış haliyle sistemden veya bölüm başkanlıklarından alınarak, Açık Erişim Sisteminde bulunmayan çalışmalar listelenir ve ilgili öğretim elamanına iletilmek üzere bölüm başkanlıklarına gÖnderilir.

 • Lisansüstü tezlerin elektronik kopyaları Açık Erişim Sistemine aktarılmaması halinde Kütüphane Müdürlüğü tarafından Öğrencilerin mezuniyeti (İlişik Kesme Belgesi) onaylanmaz ve konu ile ilgili olarak ilgili Enstitü Müdürlüğüne bilgi
 • Açık Erişim Sistemi çalışmasına yönelik olarak Yükseköğretim Kurulu, diğer üniversite ve kurumlarla yapılacak anlaşma ve işbirliği çalışmaları Kütüphane Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Fakülteler, Enstitü Müdürlükleri ve bölüm Başkanlıkları

MADDE 8- (1) SANKO Üniversitesi bünyesinde bulunan Fakülte Dekanlıkları öğretim elemanlarının akademik çalışmalarının Açık Erişim Sistemi'nde arşivlenmesi ve telif hakları doğrultusunda açık erişime sunulması için gerekli bilgilendirmeleri yapar.

 • Enstitü Müdürlükleri lisansüstü tezlerin SANKO Üniversitesi Açık Erişim Sistemi'nde depolanması ve açık erişime sunulması için, tezin teslimi sırasında tez sahibine izin formu imzalatarak tezin basılı ve elektronik kopyaları ile birlikte teslim alır. Enstitü Müdürlükleri imzalı izin formu ile tezin basılı ve elektronik kopyalarını en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Kütüphane Müdürlüğüne teslim
 • bölüm başkanlıkları öğretim elamanlarının tamamlanmış yıllık performans değerlendirme raporlarını en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Kütüphane Müdürlüğüne gÖnderir ve Kütüphane Müdürlüğü tarafından gönderilen Açık Erişim Sistemi ile ilgili listeleri inceler ve öğretim elamanlarına gerekli talimatları

Bilgi İşlem Müdürlüğü

MADDE 9- (1) Bilgi İşlem Müdürlüğü, Açık Erişim Sistemi yazılımının kurulumu, güncellenmesi, yedeklenmesi, uzun dönem korunarak saklanması, güvenliğinin sağlanması ve Ulusal Akademik Arşiv sistemine açık erişim standartlarında veri aktarılması süreçlerini yürütür.

Yayımlama ve Yararlanma Hakkı

MADDE 10- (1) Açık Erişim Sisteminde bilgi kaynaklarını yayımlama ve onlardan yararlanma hakkı aşağıda belirlenen koşullarda gerçekleştirilir.

 1. Açık Erişim Sistemindeki çalışmaların tam metinlerine ücretsiz olarak erişilebilir, yazarı bunu peşinen kabul etmiş sayılır.
 2. Her hangi bir dergide yayımlanmış veya yayımlanma kararı alınmış çalışmalar, telif hakları doğrultusunda, dergideki formatı dışında Açık Erişim Sisteminde arşivlenebilir.
 3. Telif hakkı üçüncü kişi veya kurumlarda olan yayınlar, telif hakkı koşullarına göre Açık Erişim Sistemi'nde arşivlenir.

ç) Açık Erişim Sistemi'nde yer alan bilgi kaynakları kullanıldığında, kullanan kişi tarafından kaynak gÖsterilmesi bilimsel etik açısından gerekli ve zorunludur.

Açık Erişim Sistemi Danışma Kurulu

MADDE 11- (1) Açık Erişim Sistemi Danışma Kurulu, Rektör veya yetkilendirdiği Rektör yardımcısının başkanlığında, SANKO Üniversitesine bağlı Fakülte ve Enstitü Müdürlüklerinden birer temsilci, Kütüphane Müdürü ve Bilgi İşlem Müdüründen oluşur.

(2) Açık Erişim Sistemi Danışma Kurulu, Açık Erişim Sistemi uygulamalarını ve politikasını ilk üç yıl içerisinde her yıl, takip eden dönemlerde her üç yılda bir değerlendirir.

üçüNCü bölüm

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu yönerge, SANKO Üniversitesi Senatosunun Kabulü ve Mütevelli Heyetinin onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu yönergeyi SANKO Üniversitesi Rektörü yürütür.

Gazimuhtar Paşa Bulvarı
No:36
27090
Şehitkamil / GAZİANTEP